1365

-

       , , , , , .

, 1365.
8-82, (, , , , )
, 500.00
, 65.00
, 200
, Min/Max, ./. 34.00/1500.00
, . 13.00
__, . 5845_1500_1655
, . 4250
, / . -/−
/ . −/−
. 1П365

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó