6550

-

      - 6550 . , , , , .

..
   
  1250
  500
  X,Y,Z 1000 500 530
  7,5
  / 31,5 ... 1600
   
     -   3205
     -   2720
     -   2960
  1250

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó