31842

        10 80 .

  
  8-82
 
  , :
 
 - 80
 - 10
  , :
 
 - 1000
 - 100
 -
 80
  , /.
  10
               
 
  
 
 
 
 
             ,:
 
 - 3600
 - 4655
 - 2370
 ,
 7790

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó