1531

-

       - 1531 : , , , , .

  
 
.                1000
  .                                900
:
-
-
1000
900
.     800 
                             2500 
700 
. 600 
.:

760
550
\   1600 
\     400
  \  8-400
\ 0,06-6,3 
..   22 
   237023653210 
.   10500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó