161

-, ., 1977.

      SAMAT, 250, 1620 , .

      , . , .

  
  
  ,
 320
  ,
 170
  ,
 710
 
 18
 
 40
  , /:
 
 - 0,013-1,1
 - 0,01-0,625
  :
 
 - 35
 - 31
 - 26
  , :
 
 - 2290
 - 1150
 - 1365
  ( ),
 1670

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó