5222

-

5222  , , , , .

, , , .

, .

5222 5223
,
16150 18190
45 60
40 45
,
90 12512 12514
45 909 10010
:
18 18
18 18
,

30

32
16 16
,
10 10
70 60
65 65
, 400 830
, 2270 2500
, 19016001950 18007001885
, 4.8

4.0

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó