3152

       3152 . .

, 3152.
8-82, (, , , , )
, 200.00
, 1000.00
, Min/Max, ./. −/−
, . 7.50
__, . 4365_2165_2170
, . 5600
, / . -/−
/ . 1970/−

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó