26602

 -

. , , , , , . 8-77.

Ra 2,5 .

, : 220
: 120
, : 1800
, : 340
, :  
-                         : 1000
-                         : 3000
, : ( 1500, 3000, 4500 .. 31 500 1500) 6000
, :  
-                         : 660
-                         : 1600
, :  
-                           : 400
-                         : 800
, : 2000
, /: 1...500
, /: 05...3000
, /: 3000
, ×:  
-                         1, 2 4 : 1000
-                         3 : 1500
-                         ( N = 55 ): 2300
, :  
-                         450 : 4000
-                         450 : 4000
, : 4500
, /: 05...3000
, /: 3000
, : 4000
, /: 1...6000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó