15252

-

( 1 ).

:

• ,
• , ,
• ,
• ,

1525, 15251 1532, 15321
, 2500 3200
, 1600
,> 16000
, 2250 2800
, / 1.6-80 1.25-63
, / 0.04-16

,

45 55
5-
( LxBxH ), 5070x6340x5100 5490x6540x5100
, 35500 43000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó