1620

-

      – 1620, 1620, 1620, 1625, 1625 . .

1620, 1620, 1625 1620 , :
1620 – ;
1620 – ;
1620 – ;
1625 – ;
1625 .

.

, .

1620 .

      , ; 4 15150 – 69.

, 1620.
8-82, (, , , , )
, 400.00
, 210.00
, 1500
, Min/Max, ./. 8.50/2000.00
, . 11.00
__, . 3880_1270_1605
, . 3100
, / . -/−
/ . 1986/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó