5991

/

      5991 . ( 21760-76 ) ( ) , , ..

, 4÷16
, 0,7÷2,0
1/16÷1/4
, 125 +5
, , 4÷36
, ./ 90…500
/ 4/4,02
( ), 1,81,11,0
( ), 1130

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó