SC2500

-

        2500 , , : .

  
 
  ,
 2250
  ,
 2500
  , ,  900
  ,
 1600
  ,
 45,26
  , //,
 3600/6900/5600
   18
 
 .
  ,
 25
 
 1460
  ,
 36006900
  ( ),  42000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó