1605

- , ., 1993.

      - 1604 1605 , , . , .
1604 - 200 , 1605 - 250 .
, , , .

                   ., 250
, 145
, 500
, Min/Max, / 30 / 3000
, 1.5
: 1510 725 1360
, 715

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó