372

, , 1957

  .

, 372.
8-82, (, , , , )
() , 1000.00
, 300.00
,
, Min/Max, ./. −/−
, . 4.50
__, . 3505_1845_2135
, . 4500
, / . -/−
/ . −/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó