15161

-

       - 1516 (15161) 1600 .
       - : , . .
- , , .

1516/1/11
, :  1600
, : 1000
, : :
4 125 160 200
6300 2400
, 1400
. , 55

( ),
321028403770
, 21000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó