1541

-

, .

, 1541.
8-82, (, , , , )
, 1600.00
, 5000.00
, 1000
, Min/Max, ./. 4.00/200.00
, . 30.00
__, . 3240_3380_4140
, . 17800
, / . −/−
/ . 1970/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó