612

      , , , .
 
..
  1250 x 320
  :  
     -   950
     -   300
     -   410
  ( ) 40-450
  -1  31,5-1600
  : /  
     -   20-1000
     -   8-400 
  5,5
   
     -   2000
     -   2230
     -   2090
  3050

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó