SAMAT 400S\S.1

-

, .

:

 •   () : 400 S/S - () 8-82.

 •   , , , .

 •  .

 •  , ( V).

 •   8- .

 •   .

 •   .

 •   SAMAT 400S/S , .

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó