6334

  , .250

: -, , , , .

, .

                  

  , 2500
  , 500
  ,  
    1000
    630
  , /  
    45
    4.5
  , 15

  ( ),

 
    1250
    2170
    3150
  , 10000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó