38161

-

      - 38161 .

  , /,
 750350
  , /,
 200100
  , /,
 100200
  ,
 31; 62
  ,  33; 66
  ,
 30; 38; 48; 60; 75; 95
  ,
 1000-9500
  ,
 3,2/ 4,2
  ,
 276027502600
  ,
 6700

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó