610

610 .

.

. .

610
, 850*260
, 560
, 220
, 355
:
- ISO 40
- , 3,0
- , / 50-2240
- 12
, /
- 20-1000
- 10-500
- 18
, /
- 3,4
- 1,7
, 150519001808
, 1340

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó