155

-

       - 155   3 .

 
 
 
 1
  ,
 3
  ,
 40
  ,
 100
  , (/)  30/120
  ,
 80
 
 9
 
 0,18
  /  2860
 , (//)
 475/200/530
  ,
 35

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó