3756-1

.
– .
.
.
, .

: , , , , , .

3756 3756 3756-1
, 800 1000 1000
, :
 •
 800 1000  1000 
 • ( )  480
, : 
 • 40
 •
, 100+0,8
, 500100400
, -1
985
, /
0,05-3,0
  (6 ), -1  5-30
, 37;55
( ), , 442525253405
( ), 9000 9200 9200
:
 • ,
14 
 • ,
14  14 
 • , Ra,

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó