5122

, - -, 1984 + .

       5122 , .

               
        
, 250
, 50
, :
5
6
, 320
, :
65
10
, 100
5

,
895
, 90
, 60
/ , 260-350

,
160-250
. 195-1200
, /..
0,03-1,75
0,001-1,17
, 4,5
, 203522302280
, 500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó