6032

- , « », 1972

  
  ,
 320
  , ,
 300
  , ()
 1200
  ,
 500
  / ,  200 / 25
  ,
 150
  ,
 52
  , /
 12,5...1600
  , /.  0,05...2,8
  / , /
 3,8/1,7
  , /
 1,35
  , :
 
  2470
  1190
  1575
  ,
 3000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó