532

        532, 5324 532 .
       . .
       , . . .
       532 . . , . , , .
       «» , .

..
   
  800
    8
   
  7,5
  :  
     -   2650
     -   1510
     -   2000
  7200
    5380

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó