252-1

-,

      , . : 360 ; ; , ""; , "". . . , , , , . 

 
 
, 8-82
( 45, 1050-74) 25
( 45) 16
( -, , ), :
   
   

300
800
, - 90
, 5000
, 1,5
, : x x 1760x915x1970
, 1250
, 13
. 1,0

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó