2106

-

      - 2106 6 .

 
 
  (//),
 600/350/650
  ,
 73
  ,
 6
  ,
 125
  :
 
 -,
 200
 -,
 25
  ,
 105
  ,
 200200
  ,
 70
  ,
 1
  , .
 2800
 ,
 0,4

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó