1540

-

      , , .

, 1540.
8-82, (, , , , )
, 4000.00
, 63000.00
, 2500
, Min/Max, ./. 0.46/42.50
, . 125.00
__, . 10410_6060_6920
, . 125200
, / . −/−
/ . 1968/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó