21504

 

:

  630800 . 
, :   
800/630 
  630 
  95-725 . 
  1000 . 
  10-3500 ^-1. 
  N 50 
  12000 /. 
, :   
  100 
  200 
  15 . 
  0,012 . 
  380030652930 . 
  548037152930 . 
  8500 . 
  12000 . 

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó