106

-

       , . , , , , , , , , , , , , , , .

, 6
, 60
,  
4
5
, 0,4
,  
0,004
0,008
,  
4
60,5
0,4
, -1 1250-12500
21
, -1 0,23-50,0
, 1100
, 1,5
, 1280/670/1450
, 680

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó