-102

      - -102 . 

  
  ,
 12
  ,
 380
 . ,
 538
 . ,
 80
 
 
  , /
 600,1000,1600,2250
  21-4
 0,27/1410
 ,
 668/535/940
  ,
 75

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó