1640101

-

        - 1640101, 1640101-1,1640101 , : , , , . , .

   
  
  , :
 
 -
800
 -
490
 - () 20...350
  , :
 
 - 1640, 1640101
 3000
 - 1640-1, 1640101-1
 1500
  , ,
 3500
  ,  1550
  , ,
 105 80
  , ,
 40
 
 4
  , /
 10...1250
  :
 
 - 32
 - 32
 -
 32
  , /
 
 - :
 0,060...1,0
                     
 0,024...0,37
                     
 0,024...0,37
 - :   0,084...1,4
                     
 0,034...0,518
                     
 0.034...0,518
 
 
 -,
 1...224
 -, 1"
 28///0?25
 -,
 0,25...56
 -,
 112...0,5
  ,
 20
  ,
 3
  ,
 
 - 1640, 1640101 5350
 - 1640-1, 1640101 -1
 3850
 - 1860
 - 1625
  ,
 
 - 1640, 1640101 6200
 - 1640-1, 1640101 -1 5200
  ,
 10

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó