3633

-

– 3633 : 50 ; ( 6 25 12 50 ); ; ( , ..); ; .

.

:

:
, . 2
, 30050127, 30040127
, 500
, 1000
, / 22/15
, ./. 950 – 1440
, :
810
550
1230
, 1,6
, 280

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó