613

-, ., 1970

, .
 
..
  1600 x 400
  :  
     -   900
     -   320
     -   420
  ( ) 250 - 570
  450
  -1  31,5-1600
  : /  
     -   25-1250
     -   8-400 
  ( )  
  10
  /  
     -   3000
     -   3000
     -   1000
  +-45
  85
   
     -   2565
     -   2135
     -   2235
  4150

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó