DLZ 800

-

  
 
  ,
 800
  ,
 920
  ,
 1075
  ,
 365
  ,
 710
  ,  800
  ,
 425
  ,
 400
  ,
 55
  , /
 1500
 
 1,25
  , :
 
 -
 4000
 -
 4500
 - 2
 6300
  () ,
 8100

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó