162

 -, 1965, « »

       162 4- . .

                     .

,      
430
  , .100-200
  , /
0,075 ÷ 1,6
  , /
0,0375 ÷ 0,8
  ,
Ø47
  ,
 5/7
  ,
2700
  , :
 
                              -
 2601
                              -1410
                              -
1145

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó