15321

-

.

:

 • ;
 • , ;
 • ;
 • , .

  1 .

 • 1525, 15251 1532, 15321
  , 2500 3200
  , 1600
  , 16000
  , 2250 2800
  , / 1.6-80 1.25-63
  , / 0.04-16
  , 45 55
  5-
  ( LxBxH ), 5070x6340x5100 5490x6540x5100
  , 35500 43000

   
     

  Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó