4136

       . : - ; - , ; - ; - ; - ; - .

..
  400
  11
    142
  () 530
  530
  () :  
     -   560
     -   100
  100
  37
  :  
     -   3200
     -   1320
     -   2600
  13000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó