473-4-03

\

          «»       , - .

,   .

,   .

                                                       .
250
710/1250
1060
220
  1-8
  80-7
  70
/ 100…2000
  14
  4
  57
155
/ / 4/5,2
   

  3
: / 4,5
/ 3,9
: / 2,42
/ 2,0
/ 10…630
: / 2,42
/ 2,0
: , , 2990/3420, 1530, 2200
, 6400/6800
13/18

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó