2132

-

       2132 , , , , , , ; . : 1400 4000 -1. . .

, .

2132

                    .

, 50
, 4
, 150
, 320
, 680
9
, 90-1400 (180-2800)
, , : 500
500
, : 320
320
- () 3
- , 1412
- , 80±0,4
, 4
, : 1105
( ) 860
2680
, 1200

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó