2450

-

       - - . . , . 30 . , , .

  
  
, 30
, 250
45
, 1120x630
,
630
1000
, 260
, 200-770
, 140
, 710
24
, /10-2000
30
, /1,2-1000
, /1,6-7000
, 7,2
, 7900
, 3028x2765x3000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó