2216

  , - ." ", 1984

      2216 () Q=250 (25/2) .
: , , . .
      . - .
      . : , .
, , , , , .
      : , , , , , , , .

3-

2213

2216

, 1250 2000
,
- 2 4
- 1.2 2,5
, 67 125
, / 8.4 8,6
, 100 180
., / 29,24 34,07
( ),
- 2500 3600
- 745 1040
- 1310 1450
( ), 850 255

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó