-125

-

       - -125 , , 2 .

 
 
  ,
 250
  ,  140
  ,
 500
 
 
  ,
 1150
  , :  
 -
 500
 -
 195
  , :
 
 - 1600
 - 890
 - 1500
  , :
 
 -
 1000
 -
 1200

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó