BFT 90/3-1

-

      - UNION BFT-90/3-1 , , , , ( ), , .

  
  ,  90
  ( W),  710
  ( Y),  1000
  ( Z),  1600
  ( X),  1000
  ,  360
  ,  10001120
 . ,  25
 . ,  1600
  ,  16
  ,  11
  ,  3/3,5
  ,  23
  ,  8225

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó