6058

-

6058 : , , , , , , , ..

7 , 20 300 , 300 - 16 .

, , , HRC 49...57

  
, 500
, 290
, 1000
"6056" , 710
, 55
48
, /. 0,050...2,8
, 0,5...112
, / 3,8
, / 1,9
, M No 6
, No 5
, 11
, /. 0,025...1,4
-
, ./ 16...2000
, DP 56...1/2
, 0,5...112
22
, /1" 56...0,5
- , 2800
- , 1265
- , 1485
, 3100

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó