163

- , ., 1965.

       - 163 , , :

1 192
1” 24 14”
0,5 ( 48 (
96 7/8
      , .
.

 
   
  , :    
 
    -
630   
    -
340
   1400; 2800
  ,  70
   .80
    5
  ,  30 x 40
   22
  , ./.  10-1250
  :  
    -
 70
    -
 70
  , /.  0,11 – 3,2

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó