3722-80

      3722-80 , . 

     
, 1600400400
( ), 1000
, 1600400
2424-83, 1-45080203
, / 2…25
, 11
, 8000
, 594026302665
 
, 6
, , 8
, Ra, 0,32 (0,16)

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó