15253

- 15253.

 

15253 .

 

 

:

 

:

2500
1600
2240
25000
50
1250
10
/ 0,27-140
/ / 0,01-100 0,1-1000
0,001
/ 6000

:

50
35
75
· 80
55(70)*
80
47000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó