2637

-

      - 2637 , .

, 2637.
8-82, (, , , , )
, 160.00
, 1800.00
, 1600
, Min/Max, ./. 5.00/800.00
, . 19.00
__, . 8160_5070_4805
, . 35200
, / . -/−
/ . 1976/−

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó